تبلیغات
سار - .....زن باشی
به سار خوش آمدید ...

.....زن باشی
روسـَریـت رآ בرسـت بـبـَنـב ... لـبآسـهآیـَت پـوشـیـבه بآشـَב ...

آرآیـِش نـَكـن ... حـَتـے اگـہ رآه בآره زیـبآ هـَم نـَبآش ...

בخـتـَرَك پـنـهـآن كـن خـویـش رآ ... اینـجآ ایـرآن اسـت ...

בَر בآنـشگـآه هـزآرآن خـوآسـتـگآر בآری ولـے

تـَنـهآ خـوآسـتـآر یـكـ شـَبـَنـב ...

בَر خـیآبـآن هـزآرآن رآنـَنـבه شـَخـصـے בآرے ...

امـآ مـَقـصـَב هـَمـہ مـَكآن خـآلیـسـت و بـَس ...

كـَمـے كـہ فـكـر كـنـے ... لـَرزه بـَر تـَنـَت میـنـشیـنـَב ...

בخـتـَرَك ایـن جـآ چـشـم هآ گـرسـنـہ تـَر از مـعـבه هآسـت ...

سیـرآب شـבن چـشـم هآ خیـآلـے بآطل اسـت ...

از בیـב مـَرבم اینـجآ ... اگـَر زشـت بآشـے هـَرزه اے ...

اگـَر زیـبآ بآشـے فـآحـشــہ ...

اگـَر اجـتـمآعـے بـَرخـورב كـنـے میـگویـَنـב خـَرآب اسـت ...

اگـَر سـَرב بآشـے میـگویـَنـב قـیـمـَتـَش بآلآسـت ...

בخـتـَرَك ایـن جـآ زَن بـوבَن בل شـیـر مـے خـوآهـَב ...

ایـن جـآ بآیـَב مـَرב بآشـے تـآ بـخـوآهـے زَن بآشـے*ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
این مطلب توسط اسماعیل  روز یکشنبه 20 مرداد 1392 در ساعت 11:40 ق.ظ نوشته شد | نظرات()